انجام کلیه عملیات پیمانکاری مربوط  به ساخت ساختمان های با اسکلت بتنی و فلزی ، حصار کشی و دیوار کشی و نظایر آن .