انجام کلیه عملیات پیمانکاری مربوط به  اجراء ، راه اندازی و نگهداری : پروژه های راه  نظیر راه های اصلی و فرعی و عملیات آسفالت ، ایمن سازی و نظایر آن.