برنامه ریزی انرژی بلند مدت و کوتاه مدت در سطح خرد و کلان ، مدیریت و ممیزی انرژی در بخش های مختلف تولید ، انتقال ، توزیع و مصرف، آموزش و فرهنگ سازی مصرف بهینه انرژی،انجام مطالعات امکان سنجی و پتانسیل سنجی استفاده از انرژی های تجدید پذیر و فن آور ی های نوین سیستم های تبدیل انرژی با بازدهی بالا، طراحی و نصب و اجرای سیستم های هوشمند اندازه

گیری و کنترل مصرف انرژی در بخش های مختلف،کلیه پروژه های مرتبط با کاهش شدت مصرف حامل های انرژی در بخش های مختلفنصب و راه اندازی سیستم های تبدیل انرژی های تجدید پذیر، مدیریت انرژی در سیستم های روشنایی و شبکه های الکتریکی، کلیه پروژه های مرتبط با افزایش کارائی تولید،کلیه پروژ های مرتبط با کاهش تلفات انرژی در کلیه بخش های تولید، انتقال ، توزیع ، مصرف و نظایر آن…